Home >> Algemene voorwaarden en Privacy Policy
 1. Juridische verhouding
 1. Enkel deze Algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen LifeTechValley vzw (hierna ‘Happy Aging’), waarvan de zetel gevestigd is te 3590 Diepenbeek, Agoralaan A-bis, BTW BE 0648.770.741, info@happyaging.be, 011 28 69 00, en de klant (hierna ook ‘overeenkomst’)
 2. Facturen opgesteld door Happy Aging hebben betrekking op een overeenkomst in kader van een dienstverlening van Happy Aging. Het concrete voorwerk van de dienstverlening wordt gespecifieerd op de factuur of eventuele bijlagen en kan bestaan uit o.a. lidmaatschapsbijdragen, proeftuin dienstverlening of deelname aan een activiteit van Happy Aging.
 1. Lidmaatschap
 1. Het lidmaatschap staat in principe open voor organisaties die onze doelstelling onderschrijven zoals vermeld op onze website www.happyaging.be en vallen binnen de vooropgestelde categorieën:
  1. Categorie A: bedrijven, intermediairen en zorginstellingen
  2. Categorie B: kennisinstellingen
  3. Categorie C: overheidsadministratie/politiek
 2. Na aanmelding via het online formulier op de member pagina van de website www.happyaging.be komt deze overeenkomst tot stand voor een onbepaalde duur.
 3. Het opzeggen van deze overeenkomst is enkel mogelijk per e-mail verstuurd naar en ontvangen op info@happyaging.be of per aangetekend schrijven gericht aan Happy Aging, Agoralaan Gebouw Abis, 3590 Diepenbeek en dit uiterlijk (3) maanden voor het einde van de lopende periode van twaalf (12) maanden. Bij gebreke daaraan, wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend en automatisch verlengd per 1 januari voor nieuwe periodes.
 4. Een lid heeft enkel recht op de voordelen van het lidmaatschap vanaf de integrale betaling van de overeenstemmende factuur voor dat jaar. Door de betaling erkent het lid de bijhorende voorwaarden opgenomen in deze overeenkomst grondig te hebben gelezen, begrepen en aanvaard, en voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp ervan.
 5. Happy Aging heeft het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien het lid (of een van de bestuurders, zaakvoeders of aangestelden) zich op een wijze gedraagt die niet strookt met de waarden en normen van Happy Aging, zoals onethisch gedrag, fraude of bedrog met onmiddellijk ingang en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
 6. De lidmaatschapsbijdrage wordt bepaald op basis van het aantal werknemers, tewerkgesteld door het lid bij aanvang van elke nieuwe periode van twaalf (12) maanden. Indien het lid deel uitmaakt van een groep van ondernemingen, dan zal de bijdrage worden bepaald op basis van het aantal werknemers van deze groep.
 7. Alle lidmaatschapsbijdragen worden te allen tijde afgebeeld op de member pagina van de Happy Aging website www.happyaging.be en zijn uitgedrukt in euro. De prijzen zijn exclusief BTW.
 8. Voor leden geeft het lidmaatschap een aantal medewerkers van de organisatie de mogelijkheid te genieten van korting voor dienstverlening en deelname aan activiteiten georganiseerd door Happy Aging zoals weergegeven op de member pagina van de website www.happyaging.be.
 9. Bijkomende voordelen van lidmaatschap staan te allen tijde beschreven op de member pagina van de Happy Aging website www.happyaging.be.
 1. VERKOOP
C1. Proeftuin dienstverlening
 1. Voorafgaand aan een proeftuin traject, waarbij input van eindgebruikers verzameld wordt via bevragingen, co-creatie sessies en live testings, wordt een offerte opgemaakt met betrekking tot de dienstverlening van de proeftuin van Happy Aging. Het concrete voorwerp van de dienstverlening wordt meer in detail beschreven in de offerte.
 2. Tenzij de offerte anders bepaalt, blijft de offerte dertig (30) dagen geldig.
 3. Alle prijzen voor de proeftuin dienstverlening worden gemeld in een offerte van Happy Aging en zijn uitgedrukt in euro. De prijzen zijn exclusief BTW.
 4. Indien van toepassing, kan voor proeftuin dienstverlening een tussenkomst voorzien worden via de KMO portefeuille zoals toegelicht op de website www.happyaging.be. Happy Aging is echter niet aansprakelijk voor de invulling van de formaliteiten in kader van de KMO portefeuille en de aanvraag dient door de klant zelf te gebeuren en dit binnen de 14 dagen na start van het proeftuin traject.
 5. De vermelde bedragen omvatten evenmin een reiskostenvergoeding. Voor het vervoer met de eigen wagen zal een bedrag van vijfendertig eurocent (€ 0,35) per kilometer worden aangerekend.
 6. Na aanvaarding van de offerte zal de opdracht worden voorbereid. De verschuldigde bedragen voor de proeftuin dienstverlening worden na het voltooien van de opdracht gefactureerd.
 7. Gedurende de uitvoering van proeftuin dienstverlening zullen medewerkers van Happy Aging die informatie nodig hebben om deze overeenkomst uit te voeren, toegang hebben tot vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever. Happy Aging verbindt zich ertoe om deze gegevens niet te gebruiken buiten het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever daartoe op voorhand schriftelijke toestemming geeft. Happy Aging en haar medewerkers zullen erover waken de vertrouwelijke gegevens niet openbaar te maken, met dezelfde zorg en in dezelfde mate als zij haar eigen vertrouwelijke gegevens geheim houdt.
C2. Activiteiten
 1. Elke activiteit is onderhevig aan specifieke voorwaarden, zoals desgevallend een deelnameprijs, een beperking qua aantal deelnemers, enz. Deze voorwaarden worden vermeld op de uitnodiging en kalender van de website van Happy Aging.
 2. Alle prijzen voor deelname aan activiteiten worden te allen tijde gemeld op de uitnodiging en kalender op de website van Happy Aging en zijn uitgedrukt in euro. De prijzen zijn exclusief BTW.
 3. Bij gebrek aan afmelding voor een activiteit van Happy Aging via info@happyaging.be, zal bij afwezigheid een no-show worden toegepast. Het bedrag van deze no-show fee zal bepaald worden op basis van de totale kost voor deelname aan de activiteit en zal te allen tijde worden meegedeeld op de uitnodiging voor de activiteit, alsook op de website www.happyaging.be
 4. Happy Aging behoudt zich het recht voor om, mits terugbetaling van een eventueel betaalde deelnameprijs, een activiteit te annuleren zonder daarbij gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.
 1. Factuurvoorwaarden
 1. Door elke aanvraag tot dienstverlening, deelname aan activiteiten of aanmelding als lid aan Happy Aging erkent de klant kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn te allen tijde raadpleegbaar op de website van Happy Aging met het adres www.happyaging.be.
 3. Tenzij anders bepaald op de factuur, zijn alle facturen van Happy Aging verschuldigd binnen de veertien (14) kalenderdagen, en worden naar keuze van Happy Aging en in zulk geval met akkoord van de klant, elektronisch (per e-mail) verstuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres, bij gebreke daaraan, naar het algemeen e-mailadres van de organisatie. Het opgegeven e-mailadres kan worden gewijzigd op verzoek van de klant, gericht aan info@happyaging.be. Happy Aging is niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer de klant de wijziging van zijn e-mailadres niet of niet tijdig heeft meegedeeld. Happy Aging en de klant doen uitdrukkelijk afstand van elk recht de geldigheid of het bewijs van per e-mail verstuurde informatie en/of berichten aan te vechten louter op grond van het feit dat ze per e-mail verstuurd zijn.
 4. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van Happy Aging om een hogere schadevergoeding te eisen.
 5. Digitale herinneringen, ingebrekestellingen, betekeningen en dergelijke kunnen geldig worden gericht aan zowel het door de klant opgegeven e-mailadres of het algemeen e-mailadres van de organisatie.
 6. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Happy Aging het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de voordelen voorlopig of definitief stop te zetten ofwel deze overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
 7. Het lid dient de facturen van Happy Aging, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.
 1. Bescherming persoonsgegevens
 1. Happy Aging zal het nodige doen om de persoonsgegevens te beschermen en dit in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (GDPR) betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens na te leven.
 2. Happy Aging zal in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst optreden als de verantwoordelijke voor de verwerking van de volgende persoonsgegevens  nodig voor het contactenbeheer, meer bepaald: voornaam, naam, organisatie, e-mailadres, telefoonnummer en/of gsm-nummer van de contactpersoon. Indien akkoord voor de klant, zullen deze gegevens worden gebruikt voor de verzending van nieuwsbrieven over Happy Aging activiteiten of aanverwanten. De klant heeft steeds het recht op inzage of op rectificatie. De klant kan klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Indien de klant geen nieuwsbrieven van Happy Aging meer wenst te ontvangen, kan deze te allen tijde zijn toestemming intrekken via de nieuwsbrief, de website www.happyaging.be of via info@happyaging.be.
 3. De gegevens van de klant worden bijgehouden zolang noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor naleving van de wettelijke verplichtingen, o.a. boekhoudkundige verplichtingen.
 4. Elke partij neemt de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt en tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of onopzettelijk verlies, vernieling of beschadiging worden beschermd.
 5. De klant geeft aan Happy Aging de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Happy Aging handelt hierbij in overeenstemming met GDPR.
 6. Door deelname aan een activiteit gaat de ingeschrevene akkoord om gefotografeerd of gefilmd te worden en dat zulke opnames worden gebruikt en verspreid voor communicatie in de ruime zin, zoals op de website, sociale media-kanalen, magazines enz. van Happy Aging.
 1. Aansprakelijkheid
 1. Ingeval van een fout is Happy Aging vooreerst en enkel gehouden tot herstel in natura.
 2. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk zou zijn bedraagt de schadevergoeding waartoe Happy Aging kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 50% van de betreffende factuurwaarde per nadelig feit, waarbij een reeks gebeurtenissen die voortvloeien uit datzelfde feit of die logisch met elkaar verband houden beschouwd worden als één en hetzelfde nadelige feit. In geval het lid aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is het lid niet toegelaten betalingen van openstaande factuur in te houden of uit te stellen.
 3. Happy Aging zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving, verlies van reputatie of cliënteel of schade aan derden.
 4. Happy Aging is niet aansprakelijk voor de handelingen of voor het nalaten te handelen van derden waarmee wordt samengewerkt of voor de prestaties geleverd door derden, waarop Happy Aging een beroep doet.
 1. Slotbepalingen
 1. Partijen verbinden zich ertoe om correcte en volledige contactgegevens te verstrekken en wijzigingen hierin aan elkaar door te geven, uiterlijk binnen de vijftien (15) kalenderdagen na zulk een wijziging.
 2. Happy Aging is gerechtigd om in promotie te verwijzen naar de samenwerking met de klant als een referentie.
 3. Zo enige bepaling van deze overeenkomst door een rechtbank, of een ander bevoegd orgaan nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, dit in het geheel, of ten dele, zal deze overeenkomst verder blijven bestaan, voor de andere bepalingen hiervan en het resterende gedeelte van de bedoelde bepalingen. Partijen komen overeen dat in zulk geval de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht zal worden vervangen te worden door een geldige bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijk bedoeling van de partij.
 4. Een eventueel in gebreke blijven van Happy Aging om de uitvoering te eisen van bepalingen van deze overeenkomst, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
 5. Ingeval van geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van deze overeenkomst, zijn enkel de rechtbanken van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd. Enkel het Belgisch recht is hierbij van toepassing.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de klant dat de taal van deze algemene voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met Happy Aging. De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de klant toe.
 
 
 
Happy Aging is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de nieuwe Europese Privacy wet – De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.
 
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt afhankelijk van het doel:
 1. Om jou te informeren over opleidingen, netwerkevents, projecten, leertrajecten en andere activiteiten van Happy Aging,…: naam, voornaam, email adres, postadres (indien geen email adres)
 2. Om jou veilig te contacteren in kader van overeenkomsten (proeftuindienstverlening, lidmaatschap) of projecten: naam, voornaam, email adres, telefoonnummer
 3. Om linken te leggen met andere interessante partijen in het LifeTechValley netwerk: naam, voornaam, email adres, telefoonnummer
 4. Om jou te informeren omtrent mogelijke deelname aan specifieke proeftuinprojecten: naam, voornaam, geslacht, leeftijd, email adres, telefoonnummer, postadres
 5. Om jou in te schrijven voor specifieke events: naam, voornaam, emailadres
Via onze website, via inschrijving voor onze nieuwsbrief via www.happyaging.be, en via inschrijving voor activiteiten van Happy Aging verzamelen we jouw persoonlijke gegevens. De volgende informatie wordt bijgehouden:
 • Jouw domein naam (IP adres) wanneer je onze website bezoekt
 • Jouw contactinformatie wanneer je een bericht via de website stuurt
 • Jouw contactinformatie wanneer je ons via email contacteert
 • Jouw contactinformatie wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief
Als je jouw persoonsgegevens deelt via de contactpagina van onze website, zal je de informatie die je gevraagd hebt, ontvangen via deze contactgegevens.
Als je jouw emailadres deelt via onze website of via inschrijving voor een activiteit, krijg je de kans om je in te schrijven voor de Happy Aging nieuwsbrief, deze omvat informatie over onze activiteiten, onze leden en andere interessante opportuniteiten.
Als je onze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kan je ten alle tijde uitschrijven voor onze nieuwsbrief via de link die zich onderaan iedere nieuwsbrief bevindt of per post.
Happy Aging kan persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet in deze privacy policy omschreven zijn. Moest dit zich voordoen, dan zullen we je ten alle tijde contacteren om je de kans te geven in te stemmen (opt in) voor deze nieuwe doeleinden.
 
Happy Aging heeft meerdere redenen om jouw persoonsgegevens te verwerken
 1. Happy Aging heeft jouw persoonsgegevens nodig om een overeenkomst correct te kunnen uitvoeren.
 2. Happy Aging maakt gebruik van jouw persoonsgegevens om aan direct marketing te doen en dit via onze nieuwsbrieven. Vanuit Happy Aging willen we jou informeren omtrent mogelijke opleidingen, netwerkevents, projecten, leertrajecten en andere activiteiten waarin je interesse kan hebben. Met jouw uitdrukkelijke toestemming bezorgen we jou deze informatie. Je kan je toestemming op elk moment intrekken, even gemakkelijk als je ze gegeven hebt.
 3. Happy Aging moet als bedrijf kunnen functioneren. Dat wordt ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd. Hierbij letten we erop dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk blijft en dat in elke geval het evenwicht tussen de gerechtvaardigde belangen van Happy Aging en de eventuele impact daarvan op je privacy niet wordt vestoord.

Rechten omtrent persoonsgegevens
Je hebt altijd het recht om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens. Zo kan je ons ook vragen om onjuiste gegevens te verbeteren of om jouw persoonsgegevens te wissen. Je hebt het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens die je zelf aan Happy Aging hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet hierop een aantal beperkingen, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens. Ben je het niet eens met de manier waarop Happy Aging bepaalde persoonsgegevens verwerkt in kader van direct marketing of op basis van gerechtvaardigd belang, dan kan je je daartegen verzetten (bezwaar uiten), je toestemming tot verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken of de verwerking ervan beperken tot bepaalde doeleinden.

Al deze rechten kan je eenvoudig uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@happyaging.be of per post naar Happy Aging, Agoralaan Gebouw Abis, 3590 Diepenbeek. Gelieve een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart toe te voegen, zodat wij kunnen verzekeren dat wij geen gegevens verwijderen en/of aanpassen zonder dat je dit zelf wilt.

Happy Aging gebruikt jouw persoonsgegevens niet eeuwig
Happy Aging gebruikt jouw persoonsgegevens enkel in het geval dat Happy Aging daarvoor een duidelijk doel heeft. Als Happy Aging geen doel meer heeft om jouw persoonsgegevens te bewaren, worden deze verwijderd.
Door akkoord te gaan met deze privacy policy ben je akkoord dat jouw persoonsgegevens gedurende een periode van vijf jaar worden bijgehouden met als doel het informeren en linken leggen binnen het uitgebreide netwerk van Happy Aging. Indien gewenst kan je jouw toestemming hiervoor ten alle tijde intrekken.
In kader van overeenkomsten (proeftuindienstverlening, lidmaatschap) wordt jouw informatie gedurende de looptijd van deze overeenkomsten bewaard. Na afloop van de overeenkomst kan je toestemming geven om jouw persoonsgegevens te gebruiken om je blijvend te informeren omtrent activiteiten en projecten.

Gebruik van cookies
We gebruiken cookies op deze website om informatie op te slaan zoals via welke webpagina’s je onze website bereikt.

Veiligheid
Happy Aging neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden, of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden.
Happy Aging ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en dat de betrokken verwerkers:
 • alleen over de gegevens beschikken die ze nodig hebben om hun opdrachten uit te voeren
 • zich tegenover Happy Aging hebben verplicht om die gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken en enkel te gebruiken voor de uitvoering van hun opdrachten.
Happy Aging gaat niet zomaar in op vragen van derde partijen
De verzamelde persoonsgegevens worden enkel voor intern gebruik geraadpleegd. Omdat Happy Aging verplicht is de privacywetgeving na te leven, kan Happy Aging enkel antwoorden op vragen van derden omtrent jouw persoonsgegevens als die gebaseerd zijn op (i) een wettelijke bepaling of wettig belang, of (ii) met de toestemming van de betrokkenen.
Als je denkt dat onze website niet overeenstemt met onze privacy policy zoals hier beschreven, contacteer ons dan via info@happyaging.be.